2018-05-22

1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller då Tech Troopers AB tillhandahåller en tjänst ("Tjänsten") till en konsument eller ett företag ("Kunden"). De Tjänster som Tech Troopers tillhandhåller är teknik- och IT-support via telefon, chatt, e-mail och/eller besök i hemmet. Tjänsten specificeras på Tech Troopers hemsida techtroopers.com.

De allmänna villkoren kompletteras av vad Kunden och Tech Troopers överenskommer i det enskilda fallet avseende den Tjänst som ska utföras.

Kunden ska uppge e-postadress för meddelanden och/eller korrekt besöksadress till vilken Kunden önskar Tjänsten. Om Tech Troopers avsänt ett meddelande till angiven e-postadress, anses meddelandet mottaget av Kunden senast två (2) dagar efter avsändandet.

Enligt lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har kunden däri angiven ångerrätt. Ångerrätten upphör i förtid om Kunden på begäran önskar fullgörande av Tjänsten innan ångerrätten utnyttjas eller om Tjänstens fullgörande har påbörjats av Tech Troopers.

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.

2. Tech Troopers åtaganden

 1. se till att de tekniker som utför Tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning;
 2. se till att Tjänsten utförs fackmässigt, dvs. att arbetet utförs på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman;
 3. ta tillvara Kundens intressen och samråda med Kunden så att det inte uppstår missförstånd;
 4. se till att Tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen;
 5. informera Kunden om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete;
 6. föreslå ny tid för Tjänstens utförande, om Tech Troopers behöver boka om den avtalade tiden för Tjänstens utförande.

3. Kundens åtaganden

 1. inför Tech Troopers utförande av Tjänsten, se till att back-up görs av data, programvara, information eller andra filer som lagras på Kundens dator, diskar, kringutrustning, MP3-spelare, DVD-spelare, videokamera, digitalkamera och/eller på någon annan elektronisk lagringsenhet;
 2. ta bort alla videoband, cd-skivor, disketter, laserskivor, kassetter, DVD, film eller annat material från Kundens produkter;
 3. före eller efter det att Tjänsten har utförts, genomföra betalning till Tech Troopers för den Tjänst som Kunden önskar att Tech Troopers ska utföra;
 4. se till att Kunden har nödvändig utrustning och anslutit utrustning som är godkänd och att gällande licens för programvara föreligger;
 5. på ett så detaljerat och sanningsenligt sätt som möjligt, tala om för Tech Troopers vilket problem Kunden har och som Kunden önskar att Tech Troopers ska åtgärda.

4. Ersättning, betalning och avbokning

Tech Troopers kan komma att ändra de avgifter som anges på hemsidan och/eller lägga till nya avgifter eller kostnader genom att meddela Kunden detta i förväg.

Kunden betalar för Tjänstens utförande enligt de priser som anges på techtroopers.com. Kunden kan välja att betala innan eller efter genomförd Tjänst.

Avbokning av hembesök skall ske senast 24h innan hembesöket skall äga rum. Om så inte sker debiteras kunden kostnaden för ett hembesök. Kunden har möjlighet att boka om hembesöket 12h innan hembesöket skall äga rum. Görs det senare så gäller ordinarie bokning. Distansärenden kan ombokas alternativt avbokas när som utan kostnad.

5. Personuppgifter och integritet

Tech Troopers är ansvarigt för att behandling av personuppgifter sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, dvs. från och med 25 maj 2018 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter ("GDPR"), EU-lagstiftning och nationella och regionala lagar relaterade till integritet eller dataskydd tillämpliga i Sverige eller på annat sätt inom Tech Troopers verksamhet samt nationella eller regionala bestämmelser som är tillämpliga i EU, såväl som riktlinjer eller rekommendationer utfärdade av Datainspektionen, med avseende på integritet och dataskydd..

Personuppgifter som lämnas till Tech Troopers kommer att behandlas i enlighet med vad som framgår av Tech Troopers dataskyddsmeddelande till kunder.

Tech Troopers vill särskilt uppmärksamma att personuppgifterna kan komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av Tech Troopers och bolagets samarbetspartners.

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Tech Troopers detta genom e-post till hello@techtroopers.com.

Tech Troopers respekterar sina Kunders integritet. Information om hur Tech Troopers behandlar personuppgifter framgår av Tech Troopers dataskyddsmeddelande till kunder.

6. Skadestånd och ansvarsbegränsning

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Tech Troopers, eller någon för vilken Tech Troopers svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Tech Troopers maximala ansvar är begränsat till ett (1) prisbasbelopp (dvs. 45 500 SEK för år 2018).

Begränsningarna av Tech Troopers skadeståndsskyldighet enligt ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag. Det åligger Kunden att ta back-up på all mjukvara och data som lagras på Kundens dator, hårddisk, och/eller eventuella andra lagringsenheter. Tech Troopers ansvarar inte i något avseende för förlust, ändring eller förvanskning av någon programvara, data eller filer eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Tech Troopers tar inte ansvar för Tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden anslutit utrustning som inte är godkänd eller använder programvara som inte är godkänd eller licensierad till Kunden.

Vid utförande av Tjänsten kan Tech Troopers inte garantera att Tech Troopers lyckas nå en lösning på det specifika problem eller fel som Kunden har. Tech Troopers föreslår dock alltid en lämplig åtgärd för Kunden att komma tillrätta med problemet eller felet.

7. Reklamation och nöjd kundgaranti

Om Kunden anser att Tjänsten är felaktigt levererad eller genomförd ska Kunden inom rimlig tid reklamera Tjänsten via email till hello@techtroopers.com.

Kunden kan begära att påkalla Tech Troopers nöjd kundgaranti när kunden inte är nöjd med resultatet av Tjänsten eller hur Tjänsten utfördes. I sådana fall måste kunden inom rimlig tid skriftligen meddela Tech Troopers via e-post till hello@techtroopers.com, innehållande anledning till begäran. Tech Troopers gör sedan en bedömning av begäran, godkänns begäran görs en full återbetalning till Kunden.

8. Befriande omständighet

Tech Troopers är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt beställning från Kunden, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Tech Troopers kontroll ("Befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse.

9. Avstående och återbetalning

Tech Troopers förbehåller sig rätten att avstå från att tillhandahålla beställd Tjänst och istället återbetala Kunden betalning, helt eller delvis, om systemkraven inte är uppfyllda eller om de tekniska behoven (inklusive kablar, fysiska eller tekniska hinder) eller andra krav som Kunden ställer är ovanliga eller inte kan anses skäligt med anledning av uppdragets omfattning.

10. Tvist

Tvist vid tolkning eller tillämpning av de Tjänster som utförts enligt Beställningen ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna.

Eventuell tvist ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar.

Kundupplevelser

Vi garanterar att du blir nöjd eller pengarna tillbaka

 • Jättebra service. Problemet löst av duktig och trevlig IT-tekniker.

  A. Jägfors

 • Perfekt! Kan varmt rekommenderas!

  I. Kihlberg

 • Jag har sällan upplevt en bättre service eller engagemang än från Tech Troopers personal! Sån tur att jag hittade er - livet har blivit mycket enklare sedan jag fick kontakt med Tech Troopers!!

  L. Larsson