Vad är personuppgifter? Tjänster, affärer och kommunikation skapar register. Vissa av dessa register innehåller information. Personuppgifter är all slags information som gäller dig eller dina familjemedlemmar. Behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder som vidtas med avseende på personuppgifter såsom insamling, registrering, lagring, delning och sammanställning.

Detta allmänna dataskyddsmeddelande ("Meddelandet") informerar dig om att Tech Troopers och någon av dess anslutna juridiska personer kan behandla personuppgifter som gäller dig som kund till Tech Troopers.

Detta meddelande är inte avsett att ersätta andra mer detaljerade meddelanden eller samtycke från specifika enheter i Tech Troopers-koncernen i enlighet med lokala lagar och förordningar eller för särskild behandling. I händelse av konflikter mellan meddelanden eller samtycke som tillhandahålls enligt lokala lagar och detta meddelande, kommer sådana meddelanden eller samtycke som förekommande att äga företräde.

Tjänsteleverantören är personuppgiftsansvarig:

Tech Troopers, som är ett svenskt företag tar allvarligt på dataskydd / datasekretess. Enligt EU-lagstiftningsbaserade regler ska varje personuppgiftsansvarig (den enhet som bestämmer syftet och sättet för insamling, behandling etc. av personuppgifter) tillhandahålla den person vars personuppgifter behandlas (dig) med information om behandlingen och detta i enlighet med de detaljerade instruktioner som framgår av lag. Detta dokument innebär således inte en utökning av dina rättigheter utan utgör den information till dig om behandlingen av dina personuppgifter som krävs enligt lag och som kan genomföras på grund av att du är kund.

Den personuppgiftsansvarige med avseende på dina personuppgifter som beskrivs här är den enhet som du har tecknat ett serviceavtal med (hädanefter "Tech Troopers"), om inte annat anges. Det är Tech Troopers som personuppgiftsansvarig och som bestämmer syftet och sättet att behandla dina personuppgifter.

Källor:

Personliga data som du tillhandahåller (eller har lämnat) till Tech Troopers är personuppgifter som detta meddelande är avsett att täcka och information du lämnar till Tech Troopers kan därför behandlas som beskrivs i det här meddelandet. Sådan information kan innehålla namn, födelsedatum, personnummer eller annat nationellt identifikationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, transaktionsinformation, inklusive betalningar, betalningsmetod och belopp, i förekommande fall kreditkortsuppgifter, Information om garant och förvaltare, om det är relevant, information om personer i ditt hushåll annat än dig som familjemedlemmar / anhörigas namn, om det finns några, och annan information som begärs på ett ansökningsformulär eller andra dokument från Tech Troopers.

Personliga data kan erhållas eller genereras från andra källor, utöver de data du tillhandahåller direkt. Sådana källor kan innefatta: (i) externa personer som tillhandahåller kontraktstjänster till Tech Troopers, och (ii) data från säkerhetsutrustning.

Syfte och rättslig grund för behandling (varför):

Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för Tech Troopers affärsverksamhet, inklusive att tillhandahålla tjänster till dig och för att upprätthålla förhållandet mellan Tech Troopers och dig som kund och kan därmed inträffa av följande syften och skäl:

a) för utförandet av Tech Troopers serviceavtal med dig,

b) för att följa lagliga skyldigheter som faller på Tech Troopers (t.ex. kommunikation med myndigheter med tanke på skattedeklarationer),

c) vid behov för upprättande, utövande eller försvar av eller gentemot rättsliga påståenden kan dina personuppgifter också behandlas för sådant ändamål (till exempel om du inte betalar en faktura för utförda tjänster), och

d) i den utsträckning som inte omfattas av ovanstående kan Tech Troopers behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för legitima intressen, som Tech Troopers (eller tredje part) åtar sig, förutom om sådana intressen bryter mot dina intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter (t.ex. säkerhet samt hälsa och säkerhet för Tech Troopers personal och entreprenörer).

Hur personuppgifter kan behandlas (hur):

För ovan beskrivna ändamål och skäl kan personuppgifter delas med andra enheter inom Tech Troopers-koncernen.

För de ovan beskrivna syftet och orsakerna, inte minst för att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster, kan personuppgifter som en del av Tech Troopers affärsverksamhet delas med följande kategorier av tredje parter även utanför Tech Troopers-gruppen:

a) med myndigheter för behandling av skatteavdrag,

b) Polis och lokal brottsbekämpning, om de begär information,

c) IT- företag för att säkerställa att räkningar faktureras till rätt person och täcker rätt datum, och

d) Till entreprenörer som tillhandahåller kontraktstjänster eller IT-tjänster.

Delning av personuppgifter ska vara föremål för krav med avseende på överensstämmelse med dataskyddskraven och att uppgifter endast ska användas med avseende på skälen för vilka de delade.

Med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och arten, omfattningen, sammanhanget och syftet med behandlingen samt risken för varierande sannolikhet och känsligheten för dig och dina rättigheter, lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en nivå av säkerhet som är lämplig för risken ska ha genomförts innan behandling av personuppgifter sker av Tech Troopers samt av enheter med vilka Tech Troopers delar personuppgifter.

En person som verkar under Tech Troopers, som beviljas tillgång till dina personuppgifter, får inte behandla dessa uppgifter förutom på och i enlighet med Tech Troopers givna instruktioner eller om inte annat krävs enligt lag. Huvudregeln är tillgång till information då det finns "ett behov av att känna till den".

Överföringar utomlands:

Dina personuppgifter kan överföras utomlands, det vill säga utanför det land där Tech Troopers och du befinner dig, till kategorierna av tredje parter inom och utanför Tech Troopers-gruppen enligt ovan, för ovan angivna ändamål och skäl.

Hur länge:

Det är inte möjligt att generellt ange en period för vilken personuppgifter ska lagras men kriterierna som används för att bestämma den perioden är att dina personuppgifter inte ska lagras under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas och att personliga data som lagras ska screenas regelbundet. Tech Troopers kan hålla uppgifter om serviceavtalet och relaterade dokument även efter fullgörande, uppsägning eller upphörande av serviceavtalet, t.ex. om det behövs för att övervaka eventuella kvarstående skulder relaterade till avtalet eller som annars bestäms som nödvändiga för att uppfylla ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in och förvarats.

Åtkomsträttigheter:

Såsom anges enligt gällande lag har du som registrerad rätt att begära information om hur Tech Troopers behandlar dina personuppgifter. Därtill har du, enligt lag, rätt att begära ut och ta emot personuppgifter för att utöva din rätt till dataportabilitet, det vill säga att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Sådana framställningar ska vara skriftliga, undertecknade och skickas till Tech Troopers (se kontaktuppgifter nedan).

Du har, enligt lag, rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling eller att motsätta dig behandlingen och du kan lämna in ett klagomål hos en nationell dataskyddsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter i förhållande till dem sker i enlighet med kraven enligt gällande lag. Skulle du behöva ytterligare information, se nedan under "Kontaktuppgifter mm".

Kontaktuppgifter etc.:

Vid eventuella frågor angående behandlingen av dina personuppgifter av Tech Troopers, t.ex. syftet med behandlingen av dina personuppgifter eller information om vem som får tillgång till dina uppgifter eller om du behöver information om dina rättigheter angående Tech Troopers behandling av dina personuppgifter enligt gällande lag, kan du kontakta:

Namn: Jerker Vannerus

Adress: Tech Troopers AB, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm

E-post adress: gdpr@techtroopers.com

Telefonnummer: 010 151 10 00

VERSION: 1.0/2018-04

Kundupplevelser

Vi garanterar att du blir nöjd eller pengarna tillbaka

  • Trevligt, tydligt och väl utfört!

    P. Åhgren

  • Löste mina problem snabbt, fick mycket kompetent hjälp.

    M. Corneby

  • Jag har alltid fått utmärkt hjälp av Tech Troopers och rekommenderar dem gärna.

    B. Nilsson

Har du vad som krävs för att bli en Tech Trooper?

Att vara en Tech Trooper är lika enkelt som att hjälpa vänner och familj med deras teknikproblem, skillnaden är att vi förser dig med uppdrag och du får betalt varje gång du hjälper en kund.