TECH TROOPERS ALLMÄNNA VILLKOR
för tjänster till konsumenter

1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller då Tech Troopers AS tillhandahåller en tjänst (”Tjänsten”) till en konsument ("Kunden"). De Tjänster som Tech Troopers tillhandhåller är teknik- och IT-support via telefon, chatt, e-mail och/eller besök i hemmet. Tjänsten specificeras på Tech Troopers hemsida techtroopers.com

De allmänna villkoren kompletteras av vad Kunden och Tech Troopers överenskommer i det enskilda fallet avseende den Tjänst som ska utföras.

Kunden ska uppge e-postadress för meddelanden och/eller korrekt besöksadress till vilken Kunden önskar Tjänsten. Om Tech Troopers avsänt ett meddelande till angiven e-postadress, anses meddelandet mottaget av Kunden senast två (2) dagar efter avsändandet.

Enligt lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har kunden däri angiven ångerrätt. Ångerrätten upphör i förtid om Kunden på begäran önskar fullgörande av Tjänsten innan ångerrätten utnyttjas eller om Tjänstens fullgörande har påbörjats av Tech Troopers.

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.

2. Tech Troopers åtaganden

Tech Troopers ska:

 1. se till att de tekniker som utför Tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning;
 2. se till att Tjänsten utförs fackmässigt, dvs. att arbetet utförs på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman;
 3. ta tillvara Kundens intressen och samråda med Kunden så att det inte uppstår missförstånd;
 4. se till att Tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen;
 5. informera Kunden om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete;
 6. föreslå ny tid för Tjänstens utförande, om Tech Troopers behöver boka om den avtalade tiden för Tjänstens utförande.

3. Kundens åtaganden

Kunden ska:

 1. inför Tech Troopers utförande av Tjänsten, se till att back-up görs av data, programvara, information eller andra filer som lagras på Kundens dator, diskar, kringutrustning, MP3-spelare, DVD-spelare, videokamera, digitalkamera och/eller på någon annan elektronisk lagringsenhet;
 2. ta bort alla videoband, cd-skivor, disketter, laserskivor, kassetter, DVD, film eller annat material från Kundens produkter;
 3. före det att Tjänsten utförs, genomföra betalning till Tech Troopers för den Tjänst som Kunden önskar att Tech Troopers ska utföra;
 4. se till att Kunden har nödvändig utrustning och anslutit utrustning som är godkänd och att gällande licens för programvara föreligger;
 5. på ett så detaljerat och sanningsenligt sätt som möjligt, tala om för Tech Troopers vilket problem Kunden har och som Kunden önskar att Tech Troopers ska åtgärda.

4. Ersättning, betalning och avbokning

Tech Troopers kan komma att ändra de avgifter som anges på hemsidan och/eller lägga till nya avgifter eller kostnader genom att meddela Kunden detta i förväg.

Såvida inget annat skriftligen överenskoms i det enskilda fallet, ska betalning erläggas före Tjänstens utförande och erlagd betalning är därefter inte återbetalningsbar, om inte annat anges särskilt i dessa allmänna villkor.

För att erhålla återbetalning av avbokat hembesök måste avbokning ske minst 24 timmar innan tiden för av Kunden beställt och avtalat hembesök. Görs inte detta sker ingen återbetalning till Kunden.

5. Personuppgifter och integritet

Tech Troopers är ansvarigt för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Personuppgifter som lämnas till Tech Troopers kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingånget uppdrag eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning.

Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av Tech Troopers [och bolagets samarbetspartners].

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Tech Troopers detta genom e-post till hello@techtroopers.com

Tech Troopers respekterar sina Kunders integritet. Information om Tech Troopers Integritetspolicy finns på techtroopers.com/privacy

6. Skadestånd och ansvarsbegränsning

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Tech Troopers, eller någon för vilken Tech Troopers svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Tech Troopers maximala ansvar är begränsat till ett (1) prisbasbelopp (dvs. 44 400 kr för år 2014).

Begränsningarna av Tech Troopers skadeståndsskyldighet enligt ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

Det åligger Kunden att ta back-up på all mjukvara och data som lagras på Kundens dator, hårddisk, och/eller eventuella andra lagringsenheter. Tech Troopers ansvarar inte i något avseende för förlust, ändring eller förvanskning av någon programvara, data eller filer eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Tech Troopers tar inte ansvar för Tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden anslutit utrustning som inte är godkänd eller använder programvara som inte är godkänd eller licensierad till Kunden.

Vid utförande av Tjänsten kan Tech Troopers inte garantera att Tech Troopers lyckas nå en lösning på det specifika problem eller fel som Kunden har. Tech Troopers föreslår dock alltid en lämplig åtgärd för Kunden att komma tillrätta med problemet eller felet.

7. Reklamation

Om Kunden anser att Tjänsten är felaktig ska Kunden inom rimlig tid reklamera detta genom att kontakta Tech Troopers via email till hello@techtroopers.com

8. Befriande omständighet

Tech Troopers är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt beställning från Kunden, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Tech Troopers kontroll ("Befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse.

9. Avstående och återbetalning

Tech Troopers förbehåller sig rätten att avstå från att tillhandahålla beställd Tjänst och istället återbetala Kunden betalning, helt eller delvis, om systemkraven inte är uppfyllda eller om de tekniska behoven (inklusive kablar, fysiska eller tekniska hinder) eller andra krav som Kunden ställer är ovanliga eller inte kan anses skäligt med anledning av uppdragets omfattning.

10. Tvist

Tvist vid tolkning eller tillämpning av de Tjänster som utförts enligt Beställningen ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna.

Eventuell tvist ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar.