Personvern

Din integritet är viktig för oss!

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Tech Troopers Tjänster.

Tech Troopers AB, org.nr 556971-4966 (”Tech Troopers”) strävar efter att erbjuda teknik och IT-tjänster som inte äventyrar våra kunders och besökares integritet. Här kan du läsa mer om de olika delarna i vår hantering av dina personuppgifter.

Tech Troopers tillser att skydda sin hemsida och uppgifter från Kunder. Vi har vidtagit flera säkerhetshöjande åtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och förändringar av de personuppgifter vi har under vår kontroll. Till exempel loggas IP-nummer för att kunna spåra missbruk.

Endast ett fåtal av våra anställda har tillgång till den information som du som kund lämnar till oss. Tech Troopers har mycket strikta regler för de anställda som har tillgång till användarinformation.

Personuppgiftsbehandling

Tech Troopers behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal. PuL innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Syfte. Inom Tech Troopers sker behandling av personuppgifter för kunder i Sverige som lämnas av kund till Tech Troopers i samband med köp av tjänst. Uppgifterna behandlas för att Tech Troopers ska kunna fullfölja ingångna avtal om leverans av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att Tech Troopers ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgiftsansvarig. Tech Troopers AB, org.nr 556971-4966, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas i Tech Troopers. Eventuella felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Tech Trooper kundtjänst, Tfn. +46 (0)10 151 10 00, som svarar för att dessa blir korrigerade.

Utlämning av uppgifter till annan. Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos Tech Troopers samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan kund och Tech Troopers. Då handlar det om att administrera eller marknadsföra Tech Troopers eller andra företags produkter och tjänster på uppdrag av Tech Troopers.

Vilka uppgifter behandlas? De uppgifter som behandlas är personuppgifter såsom namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefon- eller abonnemangsnummer etc. och uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller liknande. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom hämtning av information från privata och offentliga register, t ex adressuppdatering genom SPAR och kreditprövning av kunder.

Till vad behandlas uppgifterna? Personuppgifterna används av Tech Troopers som underlag för administration av kundåtagande, analyser i verksamheten, utveckling av tjänster samt riktade informations- och marknadsföringsinsatser. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till företag som bolaget samarbetar med.

"Spärr" mot marknadsföring. Om man inte önskar sina personuppgifter behandlade för ändamål som rör direkt marknadsföring kan anmälan göras till: hello@techtroopers.com.

Registerutdrag. Privatperson har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Tech Troopers behandlar om denne. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sänds till: Tech Troopers AB, PuL, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Tech Troopers. Begäran om rättelse av personuppgift görs hos Tech Troopers kundtjänst på: hello@techtroopers.com

Hantering av elektroniska meddelanden

Innehållet i e-postmeddelande behandlas normalt inte på mer sätt än vad som krävs för att förflytta det från avsändare till mottagare. Men i kampen mot spam och spridningen av virus har vi vidtagit vissa försiktighetsåtgärder för att skydda både vårt nät och dig som användare. Med hjälp av filter kan vi idag analysera och sortera både in- och utgående e-post för att se om de innehåller spam eller skadlig kod. Alla e-postmeddelanden som innehåller virus och landar på våra e-postservrar kastas direkt. På samma sätt ser våra filter till att stoppa alla spam-mejl som skickas från våra utgående e-postservrar. Du kan, om du vill, stänga av det spamfilter som sorterar din inkommande e-post.

Annan uppgift

"Annan uppgift" innebär information som inte är personanknuten. Vi använder sådana uppgifter på Tech Troopers webbplatser. Det kan till exempel vara vilken tid webbsidor besöktes, åtkomsttider, webbläsarversion, operativsystem och andra uppgifter som inte är knutna till en person. Dessa uppgifter hjälper oss att hålla reda på vad våra besökare gör, till exempel hur länge de befinner sig på olika webbsidor. Med hjälp av denna information kan vi förbättra våra webbplatsers prestanda och utformning. Tech Troopers registrerar annan uppgift när våra besökare använder våra webbsidor, även om de inte är registrerade kunder eller medlemmar hos oss. Vi använder dessa uppgifter för att kunna göra våra tjänster mer personligt anpassade, för att kunna visa reklam och för att allmänt kunna förbättra våra tjänster.

Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

Vad är cookies? På Tech Troopers webbsidor används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller person. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om besökaren kan inte spåras av Tech Trooper via cookies. En Cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies. Tech Troopers webbsidor använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på besökarens dator, och gör att statistik om hur många som är inne på webbsidan sparas samt vilka webbläsare de använder. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller motsvarande information. Informationen används för utveckling av webbsidans prestanda.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en webbsida, skickas den här typen av cookie mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilka förinställningar besökaren har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje typen är statistikcookies som sätts av Tech Troopers eller av tredjepart för att vi ska veta exempelvis hur många besökare webbsidorna har eller för att kunna presentera riktade annonser.

Acceptera eller vägra cookies. Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av helt kommer dock inte webben och Tech Troopers tjänster kunna utnyttjas till fullo.

Blockera alla cookies. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i hjälp-menyn i webbläsaren.

Om du har övriga frågor kring cookies så kan du kontakta Tech Troopers på hello@techtroopers.com.

Övrigt

Tech Troopers äger rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på techtroopers.com